FPCEE.jpg
Logo

Estudis de Magisteri
Bases Psicopedagògiques de l’E.E. (Alomar,E. i Fontanet,A.)
Didàctica de les Ciències Socials ( Riera,F.)

3r Tronc Comú A i B i 3r EP- Curs 2009/10

PAUTA ORIENTATIVA TREBALL EN GRUP COOPERATIU 2n QUADRIMESTRE (avaluació continuada)


1.
El treball s’emmarca en l’aprenentatge cooperatiu [1]. Recordeu les referències bibliogràfiques assenyalades en la guia 6. Parafrasejant Johnson, Johnson i Holubec (1999):

[...] “Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje no es un encuentro deportivo al que uno puede asistir como espectador. Requiere la participación directa i activa de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fàcilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo. La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes [...]” (p. 14).

[...] “ Como dijo Aristóteles: “Las cosas que debemos aprender para poder hacerlas, las aprendemos haciéndolas”. El docente debe llevar a cabo el aprendizaje cooperativo durante cierto tiempo antes de empezar a adquirir una verdadera capacidad al respecto.” (p.27)


2. El treball serà didàctic, creatiu i original. No consisteix a explicar una discapacitat, sinó a reflexionar sobre quina és la resposta educativa que cal donar a les seves n.e.e. des de l’escola, l’aula i l’entorn i saber de quins recursos, tant materials, personals com funcionals, disposem com a mestres per a fer-ho.

3. Aquest curs analitzarem si la proposta educativa que planifiquem -assignatura i/o seminari- és accessible a tot l’alumnat, assegurant el progrés i la participació a l’aula ordinària de tot l’alumnat –també els que tenen més dificultats per accedir-hi -. El repte és fer inclusió a l’aula i per fer-ho possible caldrà planificar, anticipar, preveure, preparar el que s’ha de fer a la pràctica, modificant després si cal, el que la pròpia pràctica de la planificació aporti.

4.
El procediment per a fer possible aquesta planificació és entre d’altres, la programació d’aula, amb un disseny de multiplicitat d’opcions de treball que asseguri que tot l’alumnat pugui accedir i progressar en el currículum de l’aula. Les programacions multinivell, són plans d’acció a l’aula que permeten a l’alumnat aprendre junts sense haver estat classificats i/o agrupats pel seu nivell de coneixements o per les seves capacitats o situacions personals.
D’acord amb Ruiz i Bel (2008) [2] , el DPM (Disseny de Programacions Múltiples) condueix a l’elaboració de programacions que pretenen facilitar l’accés a l’aprenentatge incorporant:

· Objectius educatius generals i continguts d’aprenentatge comuns per a tot l’alumnat de l’aula.
· Múltiples propostes:
1. De presentació de la informació a l’alumnat -visual, auditiva, de diferent complexitat,etc.
2. D’expressió per part de l’alumnat –diferents possibilitats d’expressió parlada, escrita, a través d’uns procediments o altres de comunicació, etc.
3. D’implicació per part de l’alumnat: diferents propostes que puguin vincular els interessos per a l’aprenentatge dels alumnes amb les formes d’expressió que prefereixen i que els permetin comprometre’s amb allò que aprenen.
4. Sobre fets, processos, etc., considerats evidències del progrés de l’alumnat en relació a les fites d’aprenentatge comunes.

· Taules per millorar la comprensivitat de les opcions generals i, en el seu cas, per dissenyar plans individualitzats (PI).

5. Cada grup de treball cooperatiu per elaborar aquest treball haurà de crear en primer lloc el seu WIKI educatiu en wikispaces: http://www.wikispaces.com/site/for/teachers.

Per saber el seu procés de creació consulteu: www.WikiAnt.com. Recordeu cada grup ha:
· de convidar a la seva professora a formar-hi part (Username: elisabethak; email: elisabethak@blanquerna.url.edu; annabelfc; email: annabelfc@blanquerna.url.edu; francescrp; email: francescrp@blanquerna.url.edu
· de posar al Wiki el nom següent (la professora l'assignarà per no repetir noms i grups) :
Ø
GRUP A: WIKIANT10AGrup + Número del Grup assignat des de l’assignatura /octubre 2009. Per exemple: WIKIANT10AGrup1
ØGRUP B: WIKIANT10BGrup + Número del Grup assignat des de l’assignatura /octubre 2009. Per exemple: WIKIANT10BGrup1

6. Cal fer el projecte i el treball en el WIKI per a que la professora l’aprovi i supervisi. En aquest projecte es farà constar:
· Títol del treball i un breu esquema dels apartats a desenvolupar, així com la motivació del grup en la seva elecció i elaboració.
· Planificació i responsabilitat que assumeix cadascun dels membres del grup en la realització del treball. Recordeu que en el treball de grup cooperatiu el rendiment depèn de l’esforç de tots els membres del grup. Perquè la cooperació funcioni bé, calen, segons assenyalen Johnson, Johnson i Holubec (1999), cinc elements [3] , que són:
6.1 La interdependència positiva
6.2 La responsabilitat individual i de grup
6.3 La interacció estimuladora
6.4 L’aprenentatge de pràctiques interpersonals i grupals
6.5 L’avaluació de grup: en quina mesura s’han assolit els objectius? Accions positives i aspectes a millorar.
· Primeres fonts d’informació i de documentació

4. El treball constarà de dues parts:

  • El treball escrit lliurat a la professora (setmana del 3 al 7 de maig)
  • El treball exposat a classe i la síntesi lliurada als companys (penjada al Blink, carpeta compartida)
  • El seguiment fet al WIKI de grup i trobades presencials és requisit per poder ser avaluat.

5. Cal exposar-lo davant del grup classe en el transcurs de la (setmana del 10 al 14 de maig). Es farà sorteig dels grups que exposaran a l’aula (assignatura de bases).

6. Requisits que cal tenir en compte en l’elaboració del treball:

  • No s’avaluarà un treball si no s’ha aprovat el projecte abans de les vacances de Setmana Santa i no se n’ha fet un seguiment de, com a mínim, dues trobades amb la professora (març, abril i/o primera quinzena de maig) i una participació de tots els components del grup al seu WIKI .
  • Recordeu de respectar els aspectes formals de qualsevol treball.
  • El treball qualificat amb un suspens farà mitjana amb la resta de qualificacions. El treball no té la possibilitat de recuperació en el mes de juny o en el de setembre. Al setembre es recupera mitjançant una prova escrita de l’assignatura.

Des del convenciment que el treball cooperatiu és una proposta didàctica molt bona per afavorir l’aprenentatge de tots els alumnes a l’escola [4] , amb aquest treball ens proposem assolir els objectius següents:

OBJECTIUS

1. Mostrar, amb la realització del treball pràctic de l’assignatura de Bases psicopedagògiques de l’educació especial i Didàctica de les Ciències Socials, l’organització de l’aula a partir d’una proposta de treball cooperatiu.
2. Facilitar que els estudiants dels estudis de Mestre de la FPCEE Blanquerna descobreixin des de la seva pròpia vivència el treball en equips cooperatius, com una eina didàctica més per afavorir l’educació inclusiva.
3. Reflexionar des del coneixement teòric i vivencial sobre la importància de saber treballar cooperativament.
4. Disposar de les estratègies necessàries per dissenyar un ensenyament – aprenentatge cooperatiu en el exercici professional futur dels estudiants.
5. Planificar el currículum escolar en entorns d’aprenentatge i desenvolupament per a tots els alumnes, especialment per als qui tenen major risc d’exclusió.
6. Saber defensar i argumentar les decisions preses .

LECTURES D’INTERÈS [5]

Domingo, J (2008). El treball cooperatiu a les aules. Àmbits de Psicopedagogia, núm.23, primavera 2008, pp. 10-16.
Duran,D. i Blanch, S. (2008). L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia instructiva per a la inclusió. Suports, Vol.12, núm.1, primavera 2008, pp. 4-12.
Duran,D. I Miquel, E. (2004). Cooperar para ensenyar y aprender. Cuadernos de Pedagogía, núm.331, pp. 73-76.

Grupo de interés en aprendizage cooperativo (ICE UPC): Informació i recerca sobre el tema. <http://giac.upc.es/PAG/giac_cat/giac_que_es.htm> 05/02/2008
Mujal, Pujol i Vivo (2005). Una alternativa a les classes magistrals: experiències de treball cooperatiu a les àrees de ciències experimentals i de llengua catalana. Àmbits de Psicopedagogia, núm.15, pp. 33-40.
Pujolàs, P. (2008). Agrupament heterogeni de l’alumnat i atenció a la diversitat: l’estructura cooperativa de l’activitat a l’aula. Perpectiva Escolar, núm.324, pp. 2-14.
Pujolàs, P. (2008). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Suports, Vol.12, núm.1, primavera 2008 pp. 21-37.

Pujolàs, P (coord) (2003). Programa per ensenyar a treballar en equips cooperatius a l’ensenyament secundari obligatori. Guia per al Professorat i Fitxes per a l’alumnat. UVic. Facultat d’Educació. <http://www.uvic.es/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html> 05/02/2008
Pujolàs i Maset, P (2001) . Elements d’anàlisi del treball en equip. Àmbits de Psicopedagogia, núm.3, pp 17-21.
Pujolàs, P (2005). El cómo, el porqué y el para qué del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, núm.345, pp.51-54.
Pujolàs, P. (ed.) (2006). El què, el com, el perquè i el per a què dels grups i els equips d’aprenentatge cooperatiu. Un model pràctic per organitzar l’aula de manera cooperativa. Cap a una educació inclusiva. Crònica d’unes experiències. Vic: Editorial Eumo, pp. 249-263.

TREBALL A FER

1. Constituir els equips de treball cooperatius: aquests equips han de ser com més heterogenis millor, tenint en compte les habilitats o destreses dels membres de l’equip (expert en informàtica, en correcció lingüística, en expressió oral, etc.) i , una vegada fet l’equip, ha de determinar qui haurà d’exercir els tres rols més bàsics d’un equip: coordinador, secretari i l’animador a la participació. (Octubre 2009)
2. Cada equip organitza el seu treball: Quadern de l’equip [6 ] i el seu WIKI. (Octubre 2009 i Març 2010)
3. Elaboració del treball: treball escrit i PowerPoint per presentar a l’aula. (Maig 2010)

4. Avaluació individual i de grup (Maig 2010)

CALENDARI

S’especificarà a cada grup en la seva planificació.


[1] Duran, D., Miquel, E. “Cooperar para enseñar y aprender”. En Cuadernos de Pedagogía, (2003), núm. 331, p. 73-76.
[2] Ruiz i Bel, Robert (2008). Plans múltiples i personalitzats per a l’aula inclusiva. Vic: Eumo Editorial. p.74 i següents.
[3] Johnson, Johnson i Holubec. El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Paidós Educador,1999. p.21-22.
[4] “Quan ens referim a una escola inclusiva –o, més en general, a una educació inclusiva- parlem d’una escola, o d’un sistema educatiu, preocupada –és clar- pels coneixements que transmet en cadascuna de les matèries que formen el seu currículum i que disposa dels recursos necessaris per atendre tothom, o els exigeix, si no els té; però, a més, parlem d’una escola que acull i valora tothom perquè, per damunt de tot, valora l’amistat, la tolerància, el respecte a les diferències i la solidaritat que són els pilars d’una societat justa i democràtica.” (Pujolàs, 2005: 14)
[5] Aquestes fonts de documentació s’han de complementar amb les especificades a les Guies de treball dels diferents temes de l’assignatura.
[6] Proposta adaptada del Programa per ensenyar a treballar en equips cooperatius a l’ensenyament secundari obligatori elaborat pel Laboratori de Psicopedagogia de la
UVIC (2003)