TREBALLAR EN EQUIPS COOPERATIUS D'APRENENTATGE

Competència: Treballar en equip cooperatiu

Aquesta competència fa referència a la capacitat per realitzar qualsevol tasca que requereix la participació de diferents persones per portar-la a terme. Suposa la necessitat mútua de compartir habilitats, coneixements i una relació de confiança que permeti delegar i distribuir el treball.

Situacions en les quals es presenta la competència

En fer treballs del seminari i d’assignatures específiques cursades en el curs.

Orientacions generals

Saber treballar en equip i de forma cooperativa és una competència que cal ensenyar i aprendre. Actualment quasi totes les intervencions professionals requereixen d’un treball en equip i la nostra professió n’és un clar exemple. L’equip docent del cicle, el professorat que incideix en un mateix curs, el claustre, els especialistes, etc.És per aquesta raó que abans de fer un grup de treball, es recomana dedicar uns moments a pensar en els aspectes següents:

1.- Abans de treballar en equip

Formació d’equips de treball cooperatiu.
¨Es recomana un grup d’entra tres i cinc persones.
¨S’aconsella heterogeneïtat en els equips de treball per a que les interaccions siguin significatives.
¨Tria persones responsables, amb les que sentis que pots treballar a gust i amb les que puguis obtenir diferents perspectives pel que fa al treball a realitzar.
¨El rendiment depèn de l’esforç de tots els membres del grup. Perquè la cooperació funcioni bé, calen, segons assenyalen Johnson, Johnson i Holubec (1999), cinc elements i que són:[1]
§La interdependència positiva (sensació de nedar o enfonsar-se junts)
§La responsabilitat individual i grupal (cada membre del grup ha de contribuir i aprendre)
§La interacció estimuladora (promoure la interacció cara a cara)
§L’aprenentatge de pràctiques interpersonals i grupals (presa de decisions, capacitat de lideratge, comunicació, resolució de conflictes, etc.)
§L’avaluació grupal: en quina mesura s’han assolit els objectius? Accions positives i aspectes a millorar.

2.-Durant la realització del treball en equip

¨ Planificació i responsabilitat que assumeix cadascun dels membres del grup en la realització del treball.
¨ Triar un temps comú de trobada.
¨Cada membre del grup ha de preparar el punt que li ha estat assignat i presentar-lo i ensenyar-lo al grup per discutir-lo conjuntament.
¨Els grups tenen el dret de fer fora de l’equip de treball a un membre que no participi i si tots els intents per aconseguir-ho han fracassat.
¨Un membre de l’equip pot abandonar-lo si considera que fa la majoria de la feina i els altres l’ajuden poc.
¨Cal anar revisant el progrés del grup per posar-hi, si s’escauen, mesures correctores.

3.- Finalitzat el treball en equip

¨Finalitzat el treball en equip es recomana realitzar una avaluació del grup:
§En quina mesura s’han assolit els objectius?
§Com hem funcionat? Interaccions en la realització del treball, tipus i nombre d’aportacions de cadascun dels membres de l’equip, dificultats que han sorgit en les discussions davant de postures contràries, dominants, agressives...
§En quin aspecte he/ hem de millorar?
§Quines coses hauríem de canviar?

4.- Alguns Consells

¨En l’aprenentatge cooperatiu, compartir el treball és una condició necessària per assolir els objectius en aquest tipus d’aprenentatge. Tots hem de fer aportacions.
¨La interacció i la interdependència són aspectes tan bàsics com problemàtics a l’hora de garantirque l’aprenentatge cooperatiu sigui més significatiu que l’individual. Cal vetllar per la responsabilitat i compromís individual i de grup.

5.- Autoavaluació

¨Quins són els principals problemes que trobes en el treball en grup?
¨A partir de la teva experiència, trobes diferència entre treballar en grups formats voluntàriament o per indicació del professor?
¨Com valores la teva participació?
¨Quins són els teus punts forts i febles a l’hora de treballar en grup?
¨Ets responsable en el teu compromís amb l’equip: seguiment d’allò que ha estat acordat, puntualitat...?
¨Durant la reunió portes preparada la feina que tens assignada?
¨Tens clara la teva responsabilitat?
¨Assumeixes amb facilitat les crítiques dels companys d’equip?
¨Expresses les emocions en el grup amb comoditat?
¨Els conflictes que es generen són analitzats amb la intenció de resoldre’ls?
¨Quines propostes de millora proposes?

6.- Fonts de Documentació

Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E.(1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Paidós Educador: Barcelona.
Monereo, C i Duran, D. (2001). Entramats: Mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Ed. Edebé, Barcelona. Col·leció Innova.
Pujolàs Maset, P (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Ediciones Aljibe. Granada.
Pujolàs Maset, P (2002). Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Eumo Editorial. Universitat de Vic.
Pujolàs, P (coord) (2003). Programa per ensenyar a treballar en equips cooperatius a l’ensenyament secundari obligatori. Guia per al Professorat i Fitxes per a l’alumnat. UVic. Facultat d’Educació. <http://www.uvic.es/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html>
Pujolàs, P (2005). El cómo, el porqué y el para qué del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, núm.345, pp.51-54.

7.- Lectures d'aprofundiment: Ensenyament - Aprenentatge cooperatiu[[#_ftn1|[2]]]

Domingo, J (2008). El treball cooperatiu a les aules. Àmbits de Psicopedagogia, núm.23, primavera 2008, pp. 10-16.
Duran,D. i Blanch, S. (2008). L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia instructiva per a la inclusió. Suports, Vol.12, núm.1, primavera 2008, pp. 4-12.
Duran,D. I Miquel, E. (2004). Cooperar para ensenyar y aprender. Cuadernos de Pedagogía, núm.331, pp. 73-76. (penjat al WikiAnt.com)
Grupo de interés en aprendizage cooperativo (ICE UPC): Informació i recerca sobre el tema. <http://giac.upc.es/PAG/giac_cat/giac_que_es.htm> (05/09/2009)Monereo, C i Duran, D. (2001). Entramats: Mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Ed. Edebé, Barcelona. Col·lecció Innova.
Pujolàs, P. (2008). Agrupament heterogeni de l’alumnat i atenció a la diversitat: l’estructura cooperativa de l’activitat a l’aula. Perspectiva Escolar, núm.324, pp. 2-14.
Pujolàs, P. (2008). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Suports, Vol.12, núm.1, primavera 2008 pp. 21-37.
Pujolàs, P (coord) (2003). Programa per ensenyar a treballar en equips cooperatius a l’ensenyament secundari obligatori. Guia per al Professorat i Fitxes per a l’alumnat. UVic. Facultat d’Educació. <http://www.uvic.es/fe/recerca/ca/psico/cooperatius-eso.html>05/09/2009
Pujolàs, P. (ed.) (2006). El què, el com, el perquè i el per a què dels grups i els equips d’aprenentatge cooperatiu. Un model pràctic per organitzar l’aula de manera cooperativa. Cap a una educació inclusiva. Crònica d’unes experiències. Vic: Editorial Eumo, pp. 249-263.
Pujolàs, P. (coord) (2005). Aprender juntos alumnos diferentes (I). El qué y el como del aprendizaje cooperativo en el aula. UVIC : Facultad de Educación. Laboratorio de Psicopedagogia. Curso 2005/06.
Pujolàs, P (2005). El cómo, el porqué y el para qué del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, núm.345, pp.51-54. (penjat al WikiAnt.com)
Pujolàs i Maset, P (2001) . Elements d’anàlisi del treball en equip. Àmbits de Psicopedagogia, núm.3, pp 17-21.

[1] Johnson, Johnson i Holubec. El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Paidós Educador,1999. p.21-22.
[2] Pel que fa a referències d’experiències didàctiques d’ensenyament- aprenentatge cooperatiu a l’educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, són moltes les que s’han publicat darrerament tant a revistes com a llibres educatius. Alguns d’aquest articles es penjaran al WikiAnt.com i d’altres es poden consultar a la base de dades de la FPCEE Blanquerna.

Material de consulta