PÀGINA INICIAL DEL PROJECTE WikiAnt


Projecte de millora de la qualitat docent curs 2008/09 i 2009/10

Professors del projecte inicial

Elisabeth Alomar, Annabel Fontanet, Francesc Riera i Jordi Simón

Treball modular: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat curs 2011/12

Professors

Elisabeth Alomar, M. Dolors Camarassa, Ruth de Leonardo, Pilar Dotras, Annabel Fontanet, M.Antònia Miret, Maite Pro i Carme Solé.

Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna

Universitat Ramon Llull

Introducció


El repte que es planteja a la universitat amb l’entrada a l’EEES i l’arribada d’una nova cultura educativa suposa, fonamentalment, un canvi d’actitud tant del professorat com de l’alumnat. Tots els documents elaborats fins ara (Zabala, 2003; Comellas Solé (coord.) 2004; Armengol i col., 2005; Rue, 2007) proposen un canvi en el rol del professor, el qual ha de deixar de ser un simple transmissor de coneixements a través de classes expositives tradicionals i ha de convertir-se en un facilitador, supervisor i guia del procés d’aprenentatge dels seus alumnes, per assolir els objectius i les competències definides en el grau en el qual imparteix la seva docència.

En aquest procés de convergència, l’activitat docent requereix de nous enfocaments (una atenció més personalitzada de l’alumne, un seguiment i una avaluació de les activitats no presencials, una coordinació entre les activitats presencials i no presencials, etc.), la qual cosa té unes implicacions directes en la metodologia docent. Per aquest motiu, considerem fonamental el coneixement i la utilització de tècniques i estratègies metodològiques que assegurin un procés d’ensenyament-aprenentatge en el qual l’alumnat ha de ser l’eix fonamental al voltant del qual giri el disseny dels currículums del seu pla d’estudis.

És en aquest nou context que presentem aquesta experiència, una prova pilot que s’ha dut a terme en els estudis de la diplomatura de Magisteri de la FPCEE Blanquerna, durant el segon quadrimestre del curs 2008-2009, dins del marc del procés d’implantació dels crèdits ECTS dels nous graus d’Educació Infantil i Educació Primària. El projecte “Aprendre a la universitat en equips cooperatius” ha comptat amb la participació de les professores de l’assignatura de Bases psicopedagògiques de l’educació especial [1] i del professor de l’assignatura de Didàctica de les ciències socials[2], ambdues anuals i de 9 i 10’5 crèdits respectivament, i amb el suport del professor de l’assignatura de Tecnologia de la informació i la comunicació[3].

Aquesta experiència ha format part dels projectes seleccionats per a la millora de la qualitat docent (MQD), dins de la convocatòria d’Ajuts per al Finançament de Projectes per al Disseny, Planificació i Avaluació de Mòduls Docents i Seminaris dels Nous Plans d’Estudis de Grau a la FPCEE Blanquerna (juny 2008).

Aquesta experiència la tornarem a fer el curs 2009/10 introduint les millores que ens han suggerit els estudiants dels resultats de l'enquesta de valoració de l'experiència i de la reflexió que l’equip de professors i alumnes implicats en el projecte hem fet.

[1] Professores Annabel Fontanet Caparrós i Elisabeth Alomar Kurz.
[2] Professor Francesc Riera i Piferrer.
[3] Professor Jordi Simon i Llovet.

Objectius

L’objectiu principal del projecte ha estat organitzar i experimentar les assignatures citades anteriorment, amb un enfocament metodològic basat en equips d’aprenentatge cooperatius i amb el suport de TIC. Des del convenciment que el treball cooperatiu és una proposta didàctica molt eficaç que afavoreix l’aprenentatge de tots els alumnes en una escola inclusiva, hem volgut que els nostres estudiants –futurs mestres- aprenguin continguts de les assignatures esmentades amb un plantejament de treball cooperatiu.
Per a la realització del projecte era important que l’eina de treball utilitzada facilités aquest treball cooperatiu, i amb aquesta finalitat es van escollir els wikis.

L’experiència es planteja assolir els objectius següents :
1.Mostrar, amb el disseny de les assignatures implicades, l’organització de l’aula a partir d’una proposta de treball en grups cooperatius.
2.Facilitar que els estudiants dels estudis de Mestre de la FPCEE Blanquerna descobreixin el treball en equips cooperatius des de la seva pròpia vivència, com una metodologia vàlida que afavoreix l’educació inclusiva i el treball compartit entre iguals.
3.Reflexionar sobre la importància de saber treballar cooperativament, des del coneixement teòric i vivencial.
4.Dissenyar i analitzar una unitat de programació d'educació primària, per a una escola inclusiva.
5.Disposar de les estratègies necessàries per dissenyar un ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu futur exercici professional.
6.Valorar les eines de treball on-line com a facilitadores de l’aprenentatge cooperatiu en entorns educatius presencials.